Vilkår

Avtale om tjenesteleveranse fra NTE vedrørende konvertering

Ved signeringav denne avtalen bekreftes det at jeg bestiller tjenester i henhold til overstående. Administrering av Altibox-tjenestene og endring av personopplysninger kan utføres på www.altibox.no/minesider.

Dersom man ønsker å avbestille avtalen etter utløpet av angrefristen, men før installasjon og tilknytning, faktureres kunden avbestillingsgebyr på inntil 4500 kr.

Internett er obligatorisk tjeneste og forutsetter en bindingstid på 12 mnd. fra tjenesteleveranse/tilknytningstidspunkt.

Vilkår for avtale om bredbånd mellom
privatkunder og Verdal Kabel TV AS

Oppdatert 29.09.2021

01 Avtalens parter

Disse vilkår gjelder for tilknytning til bredbåndsnettet og levering av de tjenester og produkter angitt I bestillingsskjema, mellom privatkunde (Kunden) og Verdal Kabel TV AS (Leverandør). Kunden må være myndig, dvs. er over 18 år.

02 Avtalens dokumenter.

Avtaleforholdet består av bestillingsskjema og disse vilkår for levering av bredbånd.

03 Forutsetning for tilknytning.

Leverandør tar forbehold om at bredbåndsnett blir utbygd for tilknytning på kundens adresse. Bindingstid for internett og TV er 12 mnd. Hvis installasjon ikke har funnet sted innen 12 måneder etter avtaleinngåelse, og dette skyldes forhold som leverandør hefter for, kan kunden vederlagsfritt gå fra avtalen ved å erklære dette skriftlig ovenfor leverandør. Leverandør har vederlagsfri rett til nødvendig framføring av kabler/rør over kundens eiendom fra tomtegrense og fram til tilknytningspunktet. Dersom det er nødvendig med framføring over tredjemanns grunn er det en forutsetning for gjennomføring av avtalen at nødvendige tillatelse gis av tredjemann.

04 Installasjon av utstyr:

Med mindre annet er avtalt skal leverandør stå for installering og montering av hjemmesentral, og multimedia kontakter for uttak av TV signal. Kunden har ikke rett til å gjøre inngrep eller endringer i utstyret eller leverandør sitt bredbåndsnett eller installasjoner for øvrig.

Dette omfatter også omprogrammering og andre endringer i utstyrets konfigurasjon. Vår bredbåndstjeneste inkluderer ikke fast IP Adresse. Leverandør har ikke ansvaret for annet utstyr enn det som tilhører leverandør, og som leverandør har plassert hos kunden for å levere tjenesten. Eventuell skade på leverandørs utstyr som følge av fysiske ytre påvirkninger og/eller overspenninger og lignende dekkes av kunden.

05 Eierskap.

Verdal Kabel-TV (leverandør) er rettmessig eier av fiberkabel og rør. Hjemmesentral/bredbåndsmodem er leverandørs eiendom, og skal innleveres til leverandør ved eventuelt oppsigelse av avtalen. Eventuelt tilleggsutstyr som router eller lignende er kundens eiendom. Monterte TV uttak er kundens eiendom.

06 Videresalg og utvidet benyttelse.

Kunden har ikke rett til å videreselge/leie ut tjenesten eller kapasitet som omfattes av denne avtale uten leverandørs skriftlige samtykke, ei heller la uvedkommende få tilgang, eller på annen måte benytte tjenesten på områder ikke omfattet av avtalen.

07 Driftsforstyrrelser.

Leverandøren har rett til å iverksette tiltak som kan medføre brudd eller driftsforstyrrelser, dersom det ansees nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige årsaker. Leverandør er ikke ansvarlig for driftsavbrudd eller tilgjengelighetsproblemer som skyldes force majeure, eller andre forhold som vi ikke kan råde over. Opplysninger om forventede vedlikeholds brudd, eller opplysninger om andre driftsforstyrrelser vil være tilgjengelig på egen side for driftsmeldinger.

08 Endring av tjenester.

Leverandør har rett til å foreta endringer i tjenestene. Eksempel på dette er at kanaltilbudet kan forandres ved bytte av programleverandør, eller hvis programselskapene kommer med endringer på leveranse av kanalpakker til leverandør. På bredbånd kan leverandør fjerne/legge til forskjellige typer abonnement. Vi leverer via to typer nett. FTTH og HFC. Differanse på opplastingshastighet er satt innenfor samme abonnement på de to forskjellige typer nett.

09 Mangler og skader.

Kunden plikter å melde fra til leverandør om driftsforstyrrelser, mangler eller feil på utstyr.
Leverandør utøver ingen kontroll over den informasjon som passerer nettet og skal ikke holdes ansvarlig for skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktig leverte data, eller liknende. Kunden må selv sørge for beskyttelse av sine dataressurser.

Leverandør skal ikke holdes ansvarlig i de tilfeller da brukere i leverandørens nett - bevisst eller ubevisst - skaffer seg adgang til Kundens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

10 Retting.

Feil som angår bare en kunde vil bli feilrettet innen rimelig tid i normal arbeidstid (hverdager 08.00-16.00). Ved feil som berører flere enn to husstander/boenheter, vil feilsøking bli igangsatt samme dag som feilen blir varslet. Retting vil bli utført fortløpende.

11 Prisendring.

Leverandør kan til enhver tid forandre på priser på TV pakker eller internett hastigheter, med minst to måneders varsel.

12 Fakturering/stenging av tjenester.

Fakturering og betaling følger til enhver tid leverandørs gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår. Abonnement betales forskuddsvis med forfall den 1.
Betalingsterminer er mnd., kvartal, halvår eller år.

Leverandør har rett til umiddelbart å utestenge kunden ved brudd på avtalens angitte regler og ved manglende betaling.

13 Flytting/oppsigelse.

Dersom kunden vil si opp avtalen på grunn av flytting, gjelder standard oppsigelsestid på 2 måneder. Dersom kunden flytter til ny adresse i avtaleperioden på 12 mnd., frigir leverandør kunden fra å betale de faste månedlige kostnader for tjenestene ut avtaleperioden, men holder på retten til 2 måneders oppsigelsestid. Oppsigelses tid er inneværende måned + 1 mnd.

Abonnement løper til utstyr i henhold til punkt 5 i denne avtalen er innlevert.

14 Behandling av personopplysninger.

Registreringen av informasjon er nødvendig for at vi skal kunne varsle deg om forholdt rundt de tjenester du abonnerer på, samt at vi må kunne varsle deg ved formelle hendelser som servicebehov og feilhåndtering, samt prisendringer og lignende.

I tillegg har selskapet lovmessige krav innenfor regnskap som gir oss lovmessige rett til å inneha denne typen informasjon. Leverandør utleverer ikke registrert informasjon om deg til 3.part. Ytterligere informasjon om leverandørs behandling av kundeopplysninger kan fås ved
henvendelse til vårt kundesenter på tlf 74 07 69 40.

15 Vilkår

Leverandøren står fritt til å avtale nye vilkår for tjenestene.