Vilkår 2017-12-05T09:49:51+00:00

VILKÅR

Vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Verdal Kabel TV AS

 1. Avtalens parter

  Disse villkår gjelder for tillknytning til bredbåndsnettet og levering av de tjenester og produkter angitt I bestillingsskjema,mellom privatkunde (Kunden) og Verdal Kabel TV AS(VKTV)(Leverandør).
Kunden må være myndig, dvs her over 18 år.
 2. Avtalens dokumenter.
  Avtaleforholdet består av bestillingsskjema og disse villkår for levering av bredbånd.
 3. Forutsetning for tilknytning.

  VKTV tar forbehold om at VKTV sitt bredbåndsnett blir utbygd for tilknytning på kundens adresse.Hvis innstallasjon ikke har funnet sted innen 12 måneder etter avtaleinngåelse, og dette skyldes forhold som VKTV hefter for,kan kunden vederlagsfritt gå fra avtalen ved å erklære dette skriftelig ovenfor VKTV.
Ved avtaleinngåelse uten 12 mnd binding, kan kunden når som helst si opp sitt abbonement ,med inneværende måned + 1 måneds oppsigelsestid.
VKTV har vederlagsfri rett til nødvendig framføring av kabler/rør over kundens eiendom fra tomte grense og fram til tilknyttningspunktet. Dersom det er nødvendig med framføring over tredjemanns grunn er det en forutsetning for gjennomføring av avtalen at nødvendige tillatelse gis av tredjemann.
 4. Innstallasjon av utstyr:

  Med mindre annet er avtalt skal VKTV stå for installering og montering av hjemmesentral, og multimediakontakter for uttak av TV signal. Kunden har ikke rett til å gjøre inngrep eller endringer i utstyret eller VKTV´s bredbåndsnett eller installasjoner forøvrig.Dette omfatter også omprogrammering og andre endringer i utstyrets konfigurasjon.
 5. Eierskap.
  VKTV er rettsmessig eier av fiberkabel og rør. Hjemmesentralen/Bredbåndsmodem er VKTVs eiendom,og skal innleveres til VKTV ved eventuellt oppsigelse av avtalen. Eventuellt tillegsutstyr som f.eks router e.l. er kundens eiendom. Monterte TV uttak er kundens eiendom.
 6. Videresalg og utvidet benyttelse.
  Kunden har ikke rett til å videreselge/leie ut Tjenesten eller kapasitet som omfattes av denne Avtale uten VKTV's skriftlige samtykke, ei heller la uvedkommende tilgang eller på annen måte benytte Tjenesten på områder ikke omfattet av Avtalen.
 7. Driftsforstyrrelser.
  VKTV har rett til å iverksette tiltak som kan medføre brudd eller driftsforrstyrrelser,dersom det ansees nødvendig av tekniske,driftsmessige eller vedlikeholdsmessige årsaker. VKTV er ikke ansvarlig for driftsavbrudd eller tilgjengelighetsproblemer som skyldes force majeure,eller andre forhold som vi ikke kan råde over.
Opplysninger om forventede vedlikeholdsbrudd, eller opplysninger ov andre driftsforstyrrelser vil være tilgjengelig på www.vktv.no.
 8. Hjemmesider
  VKTV tar ikke sikkerhetskopi av kundens hjemmesider.
 9. Endring av tjenester.
  VKTV har rett til å foreta endringer i tjenestene. Feks.kanaltilbudet kan forandres ved bytte av programmleverandør, eller hvis programselskapene kommer med endringer på leveranse av kanalpakker til VKTV.
 10. Mangler og skader.
  Kunden plikter å melde fra til VKTV om driftsforstyrrelser ,mangler eller feil på utstyr.
 11. Retting.

  Feil som angår bare en kunde vil bli feilrettet innen rimelig tid i normalarbeidstid (hverdager 08.00-16.00). Ved feil som berører flere enn 2 kunder,vil feilsøking bli igangsatt samme dag som feilen blir varslet. Retting vil bli utført fortløpende.
 12. Prisendring.
  VKTV kan til enhver tid forandre på priser på TV pakker eller internett hastigheter, med minst to måneders varsel.
 13. Fakturering.

  Fakturering og betaling følger til enhver tid VKTV´s gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår.
  Abbonnement betales forskuddsvis med forfall den 1.
  Betalingsterminer er mnd,kvartal,halvår eller år.
 14. Oppsigelse
  Oppsigelses tid er inneværende måned + 1 mnd.
  Abonement løper til utstyr ihht til pkt 5 i denne avtalen er innlevert.

Vilkår for Kabel TV

 1. Avtalens parter

  Disse villkår gjelder for tillknytning til bredbåndsnettet og levering av de tjenester og produkter angitt I bestillingsskjema,mellom privatkunde (Kunden) og Verdal Kabel TV AS(VKTV)(Leverandør).
Kunden må være myndig, dvs her over 18 år.
 2. Avtalens dokumenter.
  Avtaleforholdet består av bestillingsskjema og disse villkår for levering av digital TV & bredbånd.
 3. Forutsetning for tilknytning.

  VKTV tar forbehold om at VKTV sitt bredbåndsnett blir utbygd for tilknytning på kundens adresse.Hvis innstallasjon ikke har funnet sted innen 12 måneder etter avtaleinngåelse, og dette skyldes forhold som VKTV hefter for,kan kunden vederlagsfritt gå fra avtalen ved å erklære dette skriftelig ovenfor VKTV.
Ved avtaleinngåelse uten 12 mnd binding, kan kunden når som helst si opp sitt abbonement ,med 1 månede oppsigelsestid.
VKTV har vederlagsfri rett til nødvendig framføring av kabler/rør over kundens eiendom fra tomtegrense og fram til tilknyttingspunktet. Dersom der er nødvendig med framføring over tredjemanns grunn er det en forutsetning for gjennomføring av avtalen at nødvendige tillatelse gis av tredjeman.
 4. Innstallasjon av utstyr:

  Med mindre annet er avtalt skal VKTV stå for innstallering og montering av hjemmesentral, og multimediakontakter for uttak av TV signal. Kunden har ikke rett til å gjøre inngrep eller endringer i utstyret eller VKTV´s bredbåndsnett eller innstallasjoner forøvrig.Dette omfatter også omprogrammering og andre endringer i utstyrets konfigurasjon.
 5. Eierskap.
  VKTV er rettsmessig eier av fiberkabel og rør. Hjemmesentralen/Bredbåndsmodem er VKTVs eiendom,og skal innleveres til VKTV ved eventuellt oppsigelse av avtalen. Eventuellt tillegsutstyr som f.eks router e.l. er kundens eiendom. Monterte TV uttak er kundens eiendom.
 6. Driftsforstyrrelser.
  VKTV har rett til å iverksette tiltak som kan medføre brudd eller driftsforrstyrrelser,dersom det ansees nødvendig av tekniske,driftsmessige eller vedlikeholdsmessige årsaker. VKTV er ikke ansvarlig for driftsavbrudd eller tilgjengelighetsproblemer som skyldes force majeure,eller andre forhold som vi ikke kan rå over, som f.eks strømbrudd,kabelbrudd.
  Opplysninger om forventede vedlikeholdsbrudd, eller opplysninger av andre driftsforstyrrelser vil være tilgjengelig på www.vktv.no.
 7. Hjemmesider
  VKTV tar ikke sikkerhetskopi av kundens hjemmesider.
 8. Endring av tjenester.
  VKTV har rett til å foreta endringer i tjenestene. Feks.kanaltilbudet kan forandres ved bytte av programmleverandør, eller hvis programselskapene kommer med endringer på leveranse av kanalpakker til VKTV.
 9. Mangler og skader.
  Kunden plikter å melde fra til VKTV om driftsforstyrrelser ,mangler eller feil på utstyr.
 10. Retting.

  Feil som angår bare en kunde vil bli feilrettet innen rimelig tid i normalarbeidstid (hverdager 08.00-16.00). Ved feil som berører flere enn 2 kunder,vil feilsøking bli igangsatt samme dag som feilen blir varslet. Retting vil bli utført fortløpende.
 11. Prisendring.
  VKTV kan til enhver tid forandre på priser på TV pakker eller internett hastigheter, med minst to måneders varsel.
 12. Overdragelse og Fremleie.
  Kunden kan ikke overdra rettigheter eller forpliktelser etter avtalen, drive videresalg eller fremleie eller på noen måte overføre dette til andre uten Verdal Kabel AS sin skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke eller nektelse må gis innen rimelig tid. Kunden hefter ovenfor Verdal Kabel TV AS inntil Verdal Kabel TV AS har samtykket til en overdragelse av avtalen.
 13. Fakturering.

  Fakturering og betaling følger til enhver tid VKTV´s gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår.
  Abbonnement betales forskuddsvis med forfall den 1.
  Betalingsterminer er mnd,kvartal,halvår eller år.
 14. Oppsigelse
  Oppsigelses tid er inneværende måned + 1 mnd.
  Abonement løper til utstyr ihht til pkt 5 i denne avtalen er innlevert.

Ønsker du å bli kunde?

Med TV og bredbånd fra Verdal Kabel TV er du sikret den beste brukeropplevelsen. Grunnpakke med stor valgfrihet og bredbånd via vårt fibernett gir deg de beste brukeropplevelsene. Vi er din lokale leverandør, og vi er Best på service.